The No. 1 Anime Shop in the Philippines!
UU047 ICHIGO TENSA BANKAI SWORDS UMBRELLA

UU047 ICHIGO TENSA BANKAI SWORDS UMBRELLA        

Php 999.00