The No. 1 Anime Shop in the Philippines!
Q0693 KORO-SENSEI OCTOPUS PLUSH STUFF TOY

Q0693 KORO-SENSEI OCTOPUS PLUSH STUFF TOY         

Php 599.00